Klimatberäkningar

Klimatberäkningar
Byggnaders klimatpåverkan behöver vara jämförbara. För det krävs ett gemensamt sätt att beräkna klimatpåverkan. Baserat på det arbete som HS30 gjorde under 2022 med hjälp av WSP har nu vi tillsammans med bostadsbyggande bolag, skolfastigheter och fastighetskontoret inom Stockholms stad tagit fram gemensamma kriterier för nybyggnation av flerbostadshus i samarbete med Klimatarena Stockholm.

Kriterierna delas fritt för att lättare möjliggöra en ökad jämförbarhet mellan projekt och dela erfarenheter. Genom att ha gemensamma anvisningar blir det också lättare för exempelvis entreprenörer och mjukvaruutvecklare att veta vad som efterfrågas

Beräkningarna tar avstamp i Boverkets klimatdeklaration och gör vissa tillägg och justeringar. Anvisningarna kommer revideras regelbundet av en teknisk kommitté med medlemmar från alla tre grupperingar inom ramen för samverkan inom Klimatarena Stockholm.

Fler moduler kan komma att läggas till för att få ett helhetsgrepp över alla delar i en byggnads livscykel. HS30 arbetar också med kunskapshöjning kring schabloner om installationer och invändiga ytskikt. Det kommer även bli viktigt att titta på beräkningsanvisningar kring markarbeten.

Beräkningsanvisningar för klimatpåverkan från byggprojekt, inkl markk/grund (maj 2024)

Vägledning för klimatberäkningar av ROT-projekt (maj 2024)

Beräkningsanvisningar november 2023

Byggdelar – skillnad mellan beräkning enligt Klimatdeklaration Boverket och LFM30 samt mellan beräkning enligt Klimatdeklaration Boverket och Klimatarena/HS30

HS30 Klimatstöd Sammanställning av kunskapsläget byggdel 7 och 8