Fokuspunkter
Fokuspunkter 2023-2024
HS30 (Hållbart Stockholm 2030) har gemensamt valt ut fokuspunkter för arbetsåret 2023/2024, som sträcker sig fram till Almedalsveckan 2024.

HS30 Fokuspunkter

 1. Klimatberäkningar
  Byggnaders klimatpåverkan behöver vara jämförbara. För det krävs ett gemensamt sätt att beräkna klimatpåverkan. Baserat på det arbete som HS30 gjorde under 2022 med hjälp av WSP har nu vi tillsammans med bostadsbyggande bolag, skolfastigheter och fastighetskontoret inom Stockholms stad tagit fram gemensamma kriterier för nybyggnation av flerbostadshus i samarbete med Klimatarena Stockholm. Kriterierna delas fritt för att lättare möjliggöra en ökad jämförbarhet mellan projekt och dela erfarenheter. Genom att ha gemensamma anvisningar blir det också lättare för exempelvis entreprenörer och mjukvaruutvecklare att veta vad som efterfrågas. Beräkningarna tar avstamp i Boverkets klimatdeklaration och gör vissa tillägg och justeringar. Anvisningarna kommer revideras regelbundet av en teknisk kommitté med medlemmar från alla tre grupperingar inom ramen för samverkan inom Klimatarena Stockholm. Fler moduler kan komma att läggas till för att få ett helhetsgrepp över alla delar i en byggnads livscykel. HS30 arbetar också med kunskapshöjning kring schabloner om installationer och invändiga ytskikt. Det kommer även bli viktigt att titta på beräkningsanvisningar kring markarbeten.

  Beräkningsanvisningar maj 2023

  Byggdelar – skillnad mellan beräkning enligt Klimatdeklaration Boverket och LFM30 samt mellan beräkning enligt Klimatdeklaration Boverket och Klimatarena/HS30

  HS30 Klimatstöd Sammanställning av kunskapsläget BD 7-8

 2. Klimatneutralitet
  HS30 har som mål klimatneutrala projekt senaste 2030. Här hittar du vårt mål. Under 2023-2024 pågår arbete med att i arbetsgrupper dela erfarenheter om att konkret minska koldioxidpåverkan i projekten.

  Läs PDF

 3. Klimatkompensation
  En arbetsgrupp har tillsammans med forskningsinstitutet IVL tagit fram en första version om hur HS30:s medlemmar kan förhålla sig till klimatkompensation på ett seriöst sätt. Fokus för HS30s medlemmarna är i första hand minska klimatavtrycket från sina verksamheter. När kompensation blir aktuell hjälper vägledningen medlemmarna. HS30 är medvetna om att utveckling pågår inom olika kompenserande åtgärder men genom att främja dagens mest relevanta kompensation kan vi tillsammans bidra till en teknikutveckling i rätt riktning.

  Förutsättningar för användning av växhusgaskrediter HS30

 4. Social hållbarhet knuten till affären
  HS30 verkar för att alla människor ska ha tillgång till ett tryggt boende och en god livsmiljö oavsett bakgrund och förutsättningar till år 2030. HS30s gemensamma mål och fokusområden för social hållbarheten finns här.För att förverkliga målet pågår  under 2022-2023 med att ta fram en verktygslåda med åtgärder för social hållbarhet i olika skeden. Denna verktygslåda kommer byggas på med KPI:er. Ett fösta steg är att skapa en katalog över åtgärder för social hållbarhet genom en nationell inventering av de aktörer som effektivt arbetar med frågan.

  HS30 sociala målBostadsaktörernas arbete med social hållbarhet

 5. Arbete med mål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster
  HS30 avser att ta fram ett gemensamt mål att leda medlemmarna
 6. Kunskapsspridning
  HS30 genomför regelbundet interna kunskapsträffar tillsammans med drivande aktörer inom aktuella områden. Externt genomförs seminarier som delas via Linkedin och Youtube.
 7. Samarbete
  HS30 bygger på samverkan mellan olika aktörer som vill gå före inom hållbarhet. Träffar sker regelbundet på olika plattformar som exempelvis Klimatarena Stockholm, LFM30 och Uppsala Klimatprotokoll. Det kan handla om klimatberäkningar, ambitionsnivå klimatprestanda, sammanställningar av åtgärder och vad de ger för utfall, åtgärdsbibliotek med mera.